slider image 1slider image 2 slider image 3

Aktualności


Marzec 2017

KONKURS na stanowisko DOKTORANTA w projekcie badawczym

Poszukujemy osoby na stanowisko doktoranta w projekcie „Neuronalne korelaty terapii opartej na czasowym przetwarzaniu informacji u osób z afazją.” Projekt (finansowany ze środków NCN) będzie realizowany pod kierunkiem dr Anety Szymaszek w Pracowni Neuropsychologii Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN.

WYMAGANIA wobec potencjalnych kandydatów:
- magisterium (uzyskane najpóźniej do 30.09.2017) z psychologii, kognitywistyki, logopedii lub biologii,
- bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
- zapał i cierpliwość do pracy z osobami po udarze mózgu,
- znajomość metod i programów statystycznych (np. SPSS, Statistica),
- pełna dyspozycyjność w trakcie trwania projektu.

OBOWIĄZKI doktoranta:
- przygotowanie procedur eksperymentalnych,
- prowadzenie badań w oparciu o metody neuropsychologiczne, elektrofizjologiczne i z wykorzystaniem MRI,
- prezentacja wyników badań na konferencjach oraz przygotowanie publikacji.

ZGŁOSZENIA
CV i list motywacyjny prosimy przesyłać na adres e-mailowy kierownika projektu – dr Anety Szymaszek (a.szymaszek@nencki.gov.pl) w terminie do dnia 20 kwietnia 2017 r. włącznie.
Rekrutacja ma charakter dwuetapowy: 1. rekrutacja wstępna tj. ocena przesłanych dokumentów i rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi osobami; 2. rozmowy rekrutacyjne na Studia Doktoranckie w IBD PAN.

Pytania dotyczące ogłoszenia prosimy zgłaszać do kierownika projektu a.szymaszek@nencki.gov.pl

KRÓTKI OPIS PROJEKTU:
Głównym celem projektu jest zaadoptowanie nowo stworzonego narzędzia terapeutycznego Dr Neuronowski® www.neuronowski.com do potrzeb osób po udarze mózgu z afazją oraz weryfikacja jego skuteczności w tejże grupie. Dr Neuronowski® to obszerny program komputerowy wspomagający rehabilitację osób z zaburzeniami mowy oraz innymi zaburzeniami poznawczymi w oparciu o metodę usprawniania zegara neuronalnego. W ramach projektu zbadane zostaną wybrane aspekty funkcjonowania poznawczego pacjentów z afazją z wykorzystaniem testów neuropsychologicznych oraz metod oszacowujących aktywność mózgu (EEG i fMRI) oraz zmiany w tym funkcjonowaniu po ukończeniu treningu.

Styczeń 2016
W dniu 14 stycznia 2016 roku w Centrum Neurobiologii IBD PAN odbyła się konferencja „Pomysł na bystry umysł i płynną mowę - innowacyjne metody terapii zaburzeń mowy i innych funkcji poznawczych” zorganizowana przez Pracownię Neuropsychologii. W konferencji udział wzięło ok. 200 uczestników. Podczas warsztatu zaprezentowano innowacyjne narzędzie terapeutyczne Dr Neuronowski®. Więcej informacji na stronach www.neuronowski.com oraz www.elzbietaszelag.pl.
Styczeń 2016Styczeń 2016
We współpracy Pracowni Neuropsychologii Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN i firmy Harpo opracowano nowatorskie narzędzie terapeutyczne wspomagające rehabilitację dzieci i dorosłych z zaburzeniami mowy oraz innymi zaburzeniami poznawczymi w oparciu o metodę usprawniania zegara neuronalnego opracowaną przez Zespół kierowany przez Panią Prof. dr. hab. Elżbietę Szeląg.

Program Dr Neuronowski® przeznaczony jest dla specjalistów zajmujących się terapią funkcji językowych i innych funkcji poznawczych (pedagogów, neuropsychologów, logopedów, neurologopedów i lekarzy). Adresowany jest także indywidualnym odbiorcom do użytku w domu.

Zapraszamy do odwiedzenia strony neuronowski.comStyczeń 2016
W dniu 14 stycznia 2016 roku Pracownia Neuropsychologii i HARPO Sp. z o.o. organizuje konferencję „Pomysł na bystry umysł i płynną mowę - innowacyjne metody terapii zaburzeń mowy i innych funkcji poznawczych" połączoną z prezentacją narzędzia terapeutycznego Dr Neuronowski®. Podczas konferencji zaprezentowany zostanie innowacyjny program terapeutyczny Dr Neuronowski® opracowany w zespole kierowanym przez prof. dr hab. Elżbietę Szeląg. Program powstał na gruncie wieloletnich badań naukowych tego zespołu dotyczących metody usprawniania zegara neuronalnego. Rejestracja i więcej informacji na stronie www.neuronowski.com oraz www.naukaonline.pl. Serdecznie zapraszamy.
Pażdziernik 2014 Podczas uroczystości Inauguracji Roku Akademickiego 2014/2015 Studiów Doktoranckich BioCentrum Ochota PAN, dr. Anna Oroń otrzymała dyplom i pamiątkową statuetką za wyróżnioną pracę doktorską. Więcej informacji www.nencki.gov.pl

Maj 2014
Artykuł autorstwa m.in. prof. M.Węsierskiej i mgr W.Dudy pt.: "Low-dose memantine induced working memory improvement in the allothetic place avoidance alternation task (APAAT) in young adult male rats (Niska dawka memantyny usprawnia pamięć operacyjną młodych, dojrzałych szczurów w teście zmiany miejsca)", opublikowany w Frontiers in Behavioral Neuroscience, promowany jest na stronie Instytutu Nenckiego www.nencki.gov.pl/publikacje.

Pamięć operacyjna jest podstawą działania ludzi i zwierząt, gdyż łączy tymczasowo przechowywane bieżące informacje z funkcjami poznawczymi i zdolnościami wykonawczymi. Jej funkcjonowanie jest uzależnione od receptorów NMDA, które uczestniczą w procesach plastyczności neuronalnej. W badaniach analizowano wpływ podawania niskich i wysokich dawek antagonistów receptorów NMDA, memantyny i MK-801, na pamięć operacyjną. Do badań zastosowano Test Zmiany Miejsca, który umożliwiał równoczesną analizę efektywności pamięci operacyjnej oraz aktywności fizycznej. Zadaniem zwierząt było unikanie fizycznie nieoznaczonego miejsca na rotującej arenie, na którym co 300 ms otrzymywały łagodne, elektryczne drażnienie łap. Każdego dnia miejsce to prezentowano w innym położeniu względem bodźców z pokoju.
Skutki podawania antagonistów sprawdzano po trzech tygodniach. Wykonanie zadania wymagało od szczurów segregacji bodźców użytecznych, pochodzących z pokoju, od mylących z areny, co angażowało procesy koordynacji poznawczej. Każda sesja składała się z pięciominutowych bloków doświadczalnych: habituacji, treningu unikania miejsca (z drażnieniem elektrycznym) oraz testu na utrzymanie pamięci po pięciominutowym odroczeniu. Szczury traktowane niską dawką memantyny prezentowały najlepszą pamięć i zdolności wykonawcze (współczynnik szoki/wejścia). Wysokie dawki memantyny czy MK-801 upośledzały pamięć i zdolności wykonawcze, wywołując jednocześnie wzmożoną aktywność fizyczną. Uzyskane wyniki wykazały, iż blokada receptorów NMDA niską dawką memantyny usprawniała pamięć operacyjną u szczurów w trudnych zadaniach wymagających koordynacji poznawczej.

Wrzesień 2013
Rozprawa doktorska dr Anny Oroń p.t. „Trening percepcji czasu wyzwaniem dla terapii afazji: badania behawioralne, elektrofizjologiczne i fMRI” została obroniona z wyróżnieniem.

Listopad 2012
Prof. E. Szeląg otrzymała w IBD PAN Medal Komisji Edukacji Narodowej. Więcej informacji www.pan.pl

2012
Rozprawa doktorska dr Justyny Skolimowskiej pt.: "Charakterystyka wybranych funkcji poznawczych w zdrowym starzeniu, łagodnych zaburzeniach poznawczych i chorobie Alzheimera" została wyróżniona przez Radę Naukową IBD PAN w 2011 oraz Biocentrum Ochota w 2012, promotor: prof. E. Szeląg.

2012
Artykuł autorstwa prof. E. Szeląg i dr J. Skolimowskiej pt.: "Cognitive function in elderly can be ameliorated by training in temporal information processing", opublikowany w Restorative Neurology and Neuroscience, wybrano do programu Media Outreach Program. Badania były szeroko reklamowane w mediach w Polsce i na świecie, a publikację zamieszczono na stronie IBD. Więcej informacji O nas w mediach.

2011
Nagroda specjalna Biocentrum Ochota dla dr Moniki Lewandowskiej za rozprawę doktorską zatytułowaną "Wpływ treningu w percepcji czasu na funkcjonowanie poznawcze i neuronalną reprezentację postrzegania sekwencji", promotor: prof. E. Szeląg.

Wrzesień 2011
Sympozjum satelitarne przy EBBS, TIMELY p.t.“Neurobiology of Time Perception: from normality to dysfunction” w Sewillii. Organizatorzy: Valérie Doyère, Argiro Vatakis i Elzbieta Szelag. Program konferencji dostępny jest na stronie: http://www.timely-cost.eu/sites/default/files/imce_files/user3/EBBS%26TIMELY_Agenda%26Abstracts1_0.pdf

Kwiecień 2011
Polsko - Niemieckie Sympozjum „Innovative methods in neurorehabilitation)” w Toruniu. Organizatorzy: Tomasz Komendziński, Bernhard Sabel i Elżbieta Szeląg. Program konferencji dostępny jest na stronie: http://www.kognitywistyka.umk.pl/neurorehabilitation/

Marzec 2011
Zespół Pracowni Neuropsychologii był organizatorem imprezy Światowy Tydzień Mózgu 2011 w Warszawie. Program obejmował pięć wykładów wygłoszonych przez wybitnych uczonych w tym: prof. Marię Barcikowską, prof. Henryka Skarżyńskiego i dr Artura Lorensa, prof. Andrzeja Kokoszkę, prof. Małgorzatę Skup oraz prof. Elżbietę Szeląg. Wykłady odbywały się w redakcji „Polityki” pod hasłem przewodnim: Nowe metody leczenia – nowe drogi terapii. Ponadto w dniu 12 marca zorganizowano Dzień Badacza w Instytucie Nenckiego. Więcej informacji http://www.ptbun.org.pl/tm2011/index.php?start=1

2010
Powołanie prof. E. Szeląg na Associate Editor w czasopiśmie "Restorative Neurology and Neuroscience".